Uppdraget

Tipsa någon om utbudet

Vad och varför

Litteraturhuset Trampolin startade år 2014 ett litteratur-, historie- och skapandeprojekt kring Camilla Lagerqvists ungdomsroman Uppdraget. Projektet drevs i samarbete med och med initiativ från författaren själv och dramapedagogen Ulrika Goude Westby. Ett koncept togs fram för åk 6 med syfte att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva, formulera egna åsikter och genom ett historiskt perspektiv utveckla en förståelse för samtiden samt ta ställning i etiska och moraliska frågor. Konceptet var först tänkt att enbart erbjudas under läsåret 2014-2015, men blev så uppskattat att det fick en förlängning under 2015/2016.

Bakgrund och förberedelser

En pilotgrupp bestående av fem elever som precis börjat åk 6 testade och utvärderade konceptet i mitten av augusti 2014. Deras synpunkter blev mycket viktiga för den slutgiltiga utformningen. T.ex. uttryckte eleverna stor uppskattning för inslaget av rollspel, varför den delen utökades i den slutgiltiga versionen.

Så här blev det

Med utgångspunkt från handlingen i Uppdraget bestämdes att de deltagande eleverna skulle delas upp i motståndsgrupper. De olika motståndsgrupperna skulle sedan utföra fem olika uppdrag under tidspress. Programmet var uppdelat i två delar så att eleverna kom till Litteraturhuset Trampolin två förmiddagar, två timmar per tillfälle. Den första förmiddagen var vikt för de olika uppdragen och under den andra träffen drogs på ett lekfullt sätt paralleller mellan dåtid och nutid och diskuterades förtryck, likheter och olikheter. Mellan de båda träffarna skrev eleverna i grupp en berättelse om ett uppdrag.

Såväl elever som pedagoger var väldigt positiva under och efter träffarna kring Uppdraget. Så här skrev några av de pedagoger som deltog i projektet tillsammans med sina klasser i den enkät som skickades ut:

– Mina elever var mycket nöjda, de tyckte att det var spännande och intressant.

– De har fått med sig mycket om andra världskriget och hur det var då. De har fått med sig mycket om olikheter och likheter.

– Jag skulle vilja ha undervisningen på det här sättet. Ett jättebra projekt!

Det här lärde vi oss och vad händer framöver

För att sprida kunskap om arbetet med Uppdraget och inspirera andra till liknande arbetssätt har Litteraturhuset Trampolin tagit fram materialet "Uppdraget – ett inspirationsmaterial för arbete med historia, litteratur och skapande" (finns att ladda ner från vår hemsida, se extern länk). I materialet beskrivs alla moment i de träffar som eleverna erbjöds på Trampolin. Inspirationsmaterialet innehåller även råd till den som vill starta ett eget projekt med liknande arbetssätt och tips på passande boktitlar.

Vi ville också undersöka vad som händer med eleverna när de deltar i denna alternativa form av undervisning. Forskaren Fredrik Lindstrand följde därför under våren 2015 en av klasserna som deltog i projektet Uppdraget. Hans observationer och slutsatser publicerades i studien "Med berättelsen och berättandet som mål och medel i en gränsöverskridande läroprocess kring andra världskriget" (se bifogad pdf).

Fredrik Lindstrand fann flera element i projektet som han själv kan ta med sig i utformandet av kommande lärprocesser och skriver: ”Projektet som helhet kan betraktas som en lärprocess utformad för dagens unga, som är vana vid denna typ av berättelsevärldar från den populärkultur de engagerar sig i på sin fritid.”

Bilder

Målgrupp

10–12 år

Kommun

Sandviken

Kategori

Digitala verktyg, Litteratur, Skrivande

Utfört på

Förskole-/skoltid

Startmånad

Maj 2024

Slutmånad

Maj 2024

Dokument