Kultur Gävleborg

Kultur Gävleborg arbetar för ett levande konst- och kulturliv i hela Gävleborgs län. Vårt arbete utgår från den regionala kulturplanen för Gävleborg 2023 - 2026.

Kultur Gävleborg arbetar med kultur i hela regionen. Inom verksamheten finns strateger, verksamhetsutvecklare, producenter och handläggare för film, dans, konst, musik, hemslöjd, crossmedia, litteratur och regional biblioteksverksamhet och Världsarvet Hälsingegårdar.

Kultur Gävleborg driver verksamhetsutveckling inom olika konst- och kulturområden med sakkunskap, överblick och nätverk samt samordnar kultursamverkansmodellens processer i länet.

Den regionala kulturplanen är ett verktyg för samverkan mellan olika aktörer för att stärka konst- och kulturlivet i Gävleborg, inom ramen för den så kallade statliga kultursamverkansmodellen.

Kultursamverkansmodellen är ett sätt att fördela medel ur den statliga kulturbudgeten. Regionen ansöker om statliga medel med utgångspunkt från en regional kulturplan. I den regionala kulturplanen redogör regionen för sina kulturpolitiska ambitioner och prioriteringar. Kulturrådet fördelar statliga pengar med de regionala kulturplanerna som stöd.

På kultimera.se presenterar vi vårt utbud för barn och unga och är även den aktör som projektleder arbetet med modellen Kultimera

Kultur Gävleborg arbetar inom:

  • crossmedia
  • dans
  • film
  • hemslöjd
  • konst
  • litteratur
  • musik
  • regional biblioteksverksamhet

www.regiongavleborg.se/kultur/