Den mycket hungriga larven

Tipsa någon om utbudet

Vad och varför

Litteraturhuset Trampolin har i samarbete med biblioteket bjudit in förskoleklasser till ett läsprojekt på temat Från larv till fjäril. Syftet är att stimulera nyfikenhet, läsglädje och berättarlust. Projektet består av en sagostund med dockteater, där barnen får vara aktiva medskapare till berättelsen, och därefter eget skapande av rekvisita till sagan och möjlighet till spontan berättarlek.

Sagostunden riktar sig i första hand till barn i förskolan (ca 3-5 år) men kan även passa åk F-1 i grundskolan.

Bakgrund och förberedelser

Vi har bland annat läst Leonards plåster - om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund, av Pia Borrman och Åsa Hedenmark där man utifrån observationer av sagostunder på bibliotek bl a upptäckte att de deltagande barnen visade stort intresse för bilder och rekvisita men att de inte alltid fick utrymme för det intresset i själva sagostunden.

Vi har också läst om den spontana lekens betydelse för barns läs och skrivutveckling som diskuteras i Ulla Dambers och Jan Nilssons text Högläsning med förskolebarn – disciplinerande eller frigörande? (ur boken Svensk forskning om läsning och läsundervisning.) De beskriver två olika synsätt på läs- och skrivinlärning i förskolan. För det första ett mer traditionellt synsätt med språksamlingar där språket tränas med rim och bokstavslek och läsvila med syfte att ge lugn och ro, och för det andra ett mer tematiskt sätt att arbeta med litteraturen där barnen interagerar och skapar mening utifrån den berättelse de har tagit del av. Där innehållet är viktigt och läsningen blir aktiv genom användande av rekvisita, dramatisering och bearbetning med olika skapande-aktiviteter. Damber och Nilsson pekar i studien på att det tematiska arbetssättet skapade mer motivation hos barnen och ofta ledde till spontana rollekar och skrivaktiviteter där alla deltog på sin nivå.

Bilder

Målgrupp

Upp till 5 år, 6–9 år

Kommun

Sandviken

Kategori

Bild/Form/Foto, Litteratur, Teater/drama

Utfört på

Förskole-/skoltid & Fritid

Startmånad

Augusti 2016

Dokument