Upplev, analysera och samtala om offentlig konst i din närmiljö

KULTUR GÄVLEBORG
"Som allmänningar – förgreningar i den offentliga konsten" är ett konstpedagogiskt projekt i Gävleborg där vi – såväl unga som äldre – får uppleva reflektera och samtala om offentliga konstverk i vår närmiljö. Projektet är en övning i att synliggöra konsten för sig själv, utifrån sina tidigare erfarenheter, och att lyssna till andra, vad de upplever i mötet med konsten.

I projektet kommer barn och unga tillsammans med en konstpedagog få uppleva, reflektera och samtala om offentliga konstverk i deras närmiljö. Här finns möjlighet för nära samarbete med flera olika skolämnen såsom svenska, bild eller samhällskunskap.

Den offentliga konsten utgör en gemensam tillgång; som allmänningar. Med allmänning menas vanligtvis en gemensamt ägd eller nyttjad jord. Och precis som allmänningar är den offentliga konsten grundad på principen om tillgänglighet. En inkluderande princip som vill bjuda in till och möjliggöra en mångfald av estetiska, intellektuella och kritiska eftertankar. Här är den offentliga konsten en ofta oegennyttig manifestation som binder samman geografiskt avlägsna rum och förgrenar sig genom vårdmiljöer, torg, park- och grönområden, skolor och offentliga eller semi-offentliga arbetsplatser. På så sätt är den offentliga konsten, och de in- och utblickar som den kan bidra med, ofta närvarande där vi, som allmänhet, lever våra liv.

Tillsammans – genom varandras sätt att se på och associera i förhållande till olika gestaltningar –  lär vi oss mer om konstens potential i våra omgivningar. Med utgångpunkt i konstpedagogikens analysmetoder vill vi bjuda in till en generationsöverskridande lärandeprocess där vi (om)formulerar oss kring den konst som vi äger och delar tillsammans.

Målgrupp: Elever i grundskolan och gymnasieskolan.

Kontaktuppgifter

Louise Sundberg
Konstpedagog, Region Gävleborg
073-443 68 90
louise.sundberg@regiongavleborg.se