Regional kulturplan 2023-2026 – Ett engagerat konst- och kulturliv för hållbar utveckling

17 januari, 2023

Nu är den nya kulturplanen på plats! Den regionala kulturplanen för Gävleborg 2023-2026 pekar på fem regionala kärnprinciper som värnar konstens och kulturens egenvärde och ger förutsättningar för tillgång till konst och kultur:

 • barns och ungas rätt till kultur
  kultur för, med och av barn och unga är prioriterad
 • demokratiskt förhållningssätt
  ett demokratiskt förhållningssätt ska prägla kultursektorn
 • jämlikhet
  jämlikhet är en förutsättning för att främja vidgat deltagande
 • kultursektorns integritet
  åsiktsfrihet, yttrandefrihet och konstnärlig frihet är grunden för kultursektorns integritet
 • professionella kulturskapares och övriga kulturarbetares villkor
  yrkesverksamma inom kultursektorn ska ha goda arbetsvillkor

“Barn och unga har ”rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet”, enligt artikel 31 av Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Eget skapande, kulturella och konstnärliga upplevelser väcker tankar och aktiverar sinnen. Dessa erfarenheter ger barn och unga möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter samt utforska och uttrycka känslor. De kan själva pröva sätt att uttrycka idéer. Att uppmuntra barns och ungas nyfikenhet och kreativitet är centralt i detta perspektiv. Det ger förutsättningar att våga skapa och bli trygg kulturbesökare. Konst och kultur är djupt kopplade till fantasi, förundran och lust samt är grunden för livslång bildning och identitetsutveckling. Kulturaktörerna främjar barns och ungas tillgång till konst och kultur, där kulturarv och språkutveckling ingår. Kulturaktörerna arbetar med kultur för, med och av barn och unga.” – Regional kulturplanen Gävleborg 2023-2026

Här hittar ni Region kulturplan Gävleborg 2023-2026:
Fulltext
Kortversion
Lättläst version (riktat till bland annat barn- och unga)